ЗАВИЧАЈНА ЗБИРКА

Завичајнa збиркa има карактер музејске збирке – сакупља и чува стару и ретку књигу и периодику везану за Бечеј. Свакодневно пружа информације свим заинтересованим грађанима, научним, јавним и културним радницима, првенствено корисницима који се баве истраживачким радом. Библиотечки материјал се често користи и за потребе средстава јавног информисања. 

Концепција Збирке је омеђена Законом о библиотечкој делатности Републике Србије (1994.), Законом о библиотечко-информационој делатности Републике Србије (2011.),  Законом о културним добрима Републике Србије, Законом о култури Републике Србије (2009.), Правилником о евиденцији библиотечке грађе и Правилником о регистрацији старих и ретких књига.

Фонд

Књижни фонд Завичајне збирке је затвореног типа и може се користити уз чланску карту само у просторијама намењеним за рад. Сви чланови библиотеке, из било ког библиотечког огранка, могу да користе овај фонд.

Завичајни фонд Народне библиотеке-Бечеј има сврху да прикупља, систематизује и библиографски обрађује писану, као и другу врсту грађе(фотографија, разгледница, мапа, постер и сл.) која се односи на наслеђе Бечеја из различитих области: књижевност, култура, историја, друштвено-политичке прилике, демографија, деловање разних удружења и друштвено-политичких организација, итд. Допуну Завичајном фонду у бечејској библитеци чине завичајне збирке огранака библиотеке

Са својих 1416 монографских публикација, преко 5405 ситне грађе, 2253 локалне штампе, 1591 часописа и 28 споменика културе, Завичајна збирка представља врло значајан део књижног фонда Народне библиотеке Бечеј.

Ванредном ревизијом је утврђено да овај  фонд садржи 1161 књига. 81 јединицу нисмо нашли на полицама, те смо ове  публикације били приморани да отпишемо.

Организација

Завичајна збирка је самостална у односу на друге фондове Народне библиотеке. Основни критеријум за физичко уређење Збирке према врсти материјала је на:

•             монографске публикације,

•             серијске публикације,

•             нетипичан библиотечки материјал,

•             збирка старе и ретке књиге

•             легати

•             поклони

•             монографске публикације које имају неки знак или белешку: посвету,

потпис власника или аутора, ех либрис

Појам завичајности је основни критеријум да библиотечки материјал уђе у збирку. Завичај чини геофизичка, политичка и административна целина која обухвата општину Бечеј са местима: Бечеј, Бачко Градиште, Бачко Петрово Село, Радичевић, Милешево, Дрљан. Овај оквир завичаја треба посматрати и у историјском развоју.

У збирку улази библиотечки материјал без обзира на време када је штампан и језик на ком је штампан, али се посебна пажња посвећује библиотечком материјалу на српском и мађарском језику.

Други елементи који произилазе из појма завичајности – да је аутор рођен на завичајној територији или је дуже или краће живео и радио на завичајној територији и био за њу духовно везан, да публикација садржајем припада завичајној територији, да је издавач са завичајне територије, да је штампар са завичајне територије, поклони и легати – такође дефинишу критеријуме који ће библиотечки материјал ући у Завичајну збирку.

Обрада библиотечког материјала

Целокупна обрада библиотечког материјала подлеже стандардима који важе у обради библиотечког материјала за сваку врсту материјала посебно. До сада је електронски обрађен књижни фонд Завичајне збирке у Бечеју и часописи.

Услуге

Пружање каталошких, библиографских и фактографских информација свим заинтересованим грађанима, научним, јавним и културним радницима.

Каталози

1. Електронски централни каталог

2. Каталози у лисној форми:

•             Алфабетски каталог
•             Предметни каталог
•             Стручни каталог
•             Топографски каталог
•             Каталог наслова периодике
•             Каталог издавача, штампарија, уредника
•             Алфабетски каталог за стару и ретку књигу

Досадашњи лисни каталози се даље не попуњавају.

Услови коришћења фонда

Коришћење библиотечког материјала је дефинисано Правилником о коришћењу библиотечког материјала у Библиотеци. Сагласно националној, етничкој и конфесионалној структури становништва општине Бечеј, кроз њен историјски развој, утемељени су принципи мултинационалности, мултиетничности и  мултиконфесионалности при формирању и библиографском истраживању Завичајне збирке. Библиотечка грађа се прикупља, без обзира на националну, етничку или конфесионалну припадност аутора, који према критеријумима припадају Збирци.

sr_RSSR