ЧЛАНСТВО

Допуна Правилника о коришћењу библиотечке грађе у Народној библиотеци-Бечеј

ПРАВА И ДУЖНОСТИ КОРИСНИКА БИБЛИОТЕКЕ

I УПИС У БИБЛИОТЕКУ 

1. Да би се користили фондови библиотечке грађе Библиотеке, обавезно је да се корисник евидентира у Књигу уписа Библиотеке, односно у Електронску базу, чиме корисник постаје члан библиотеке. 

2. У обавези је корисника који жели да постане члан Библиотеке да плати износ у висини накнаде за годишњу чланарину у библиотеци. 

3. Чланска карта важи годину дана, односно чланарина траје до датума у наредној години. 

4. Приликом уписа у Библиотеку, потребно је дати на увид личну карту или други важећи документ којим се потврђује идентитет корисника. 

5. Кориснику Библиотеке при упису издаје се чланска карта. Корисник је дужан да чува сопствену чланску карту. Кориснику који је изгубио чланску карту издаје се дупликат чланске карте . 

6. Сваку промену адресе становања и броја телефона корисник Библиотеке је дужан да пријави библиотеци у којој је члан. 

7. Ако корисник злоупотреби чланску карту, губи право да користи библиотечку грађу Библиотеке за текућу годину. 

8. Запослени у библиотеци има право да одлучи о додели бесплатне чланске карте или да наплати снижену цену годишње чланарине одређеним групама корисника или појединцима ( полазницима у Предшколској установи, ученицима првих разреда основне и средње школе, уопштено одличним и примерним ученицима, учесницима на библиотечким програмима, омладини, пензионерима, лицима ометеним у развоју, суграђанима и корисницима библиотеке које запослени у библиотеци процени као посебно активне и ангажоване у промоцији библиотечких садржаја и читалачке културе, итд.).

II ЧЛАНСТВО У БИБЛИОТЕЦИ 

1. Чланарина важи за 1 календарску годину. 

2. Чланство у Народној библиотеци-Бечеј и њеним огранцима у Бачком Градишту, Бачком Петровом Селу и Радичевићу подразумева могућност универзалног коришћења чланске карте, без обзира у којем библиотечком огранку се корисник учланио. Иако слободно користи фондове других огранака, корисник се евидентира у огранку у који се првобитно уписао. 

3. Изузетак су Одељење за одрасле и Дечије одељење у библиотеци у Бечеју. Чланска карта по одељењима у Бечеју (Одрасло, Дечије) важи само за одељење у које се корисник уписао. 3. Корисник је дужан да се приликом позајмљивања књиге потпише на карту књиге, а приликом уписа у Библиотеку, на карту читаоца. 

4. Библиотечки радник је дужан да, приликом позајмљивања књига ,на карту књиге упише датум задужења и број чланске карте. 

5. Корисник је дужан да, приликом коришћења библиотечке грађе, прикаже чланску карту. 

6. Корисник који користи библиотечку грађу у читаоници или просторијама библиотеке, на захтев библиотечког радника, дужан је да се потпише у свеску евиденције.

III КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКОГ ФОНДА 

1. Кориснику су доступни фондови књига и могу се користити ван Библиотеке. 

2. Корисник може позајмити из библиотеке максимално 3 књиге, односно мање или више од дозвољеног, у зависности од договора са библиотекаром. 

3. Корисник може позајмити 1 књигу уз реверс, ако су у питању скупа, ређа издања, књиге са распродатим тиражом или оне које се теже набављају. 

4. Кориснику је доступна периодика: часописи, дневна штампа и друга периодична издања и грађа Завичајне збирке, коју може користити у просторијама Библиотеке. 

5. Корисник у просторијама Библиотеке може користити приручнике : лексиконе, енциклопедије, ликовне и друге монографије, уџбенике, речнике, библиографије и грађу завичајне збирке. 

6. Корисник је дужан да библиотечку грађу, коју користи у Библиотеци и ван ње, чува од оштећења. Корисник је дужан да при преузимању библиотечке грађе, исту прегледа и да скрене пажњу библиотечком раднику на запажена оштећења. 

7. Корисник који не скрене пажњу библиотечком раднику да је примерак библиотечке грађе оштећен, сам сноси одговорност за оштећење које утврди библиотечки радник.

8. Корисник који оштети књиге или другу библиотечку грађу, дужан је исте заменути новим, идентичним примерком, или публикацијом из исте области у договору са библиотечким радником. 

9. Корисник који није у могућности да оштећени примерак набави, дужан је да надокнади вредност изгубљеног или оштећеног примерка. 

10. Корисник може позајмљену књигу да задржи 15 дана. Рок коришћења књиге је могуће продужити на додатних 15 дана, максимално 30 дана, односно рок за враћање је могуће продужити два пута. Продужење рока коришћења књиге могуће је уз лично присуство корисника који код себе има чланску карту или, уколико постоје услови за то, електронским путем. 

11. Запослени у библиотеци има право да опомене корисника који не поштује обавезни рок коришћења књиге. 

12. За прекорачење рока коришћења књига, корисник сноси санкције, у виду наплате прекорачења, уз признаницу и потпис библиотечког радника. 

13. У односу на библиотечку грађу и књижни фонд корисник је у обавези да се понаша одговорно и савесно. 

14. Корисник библиотеке дужан је да се понаша пристојно у односу на запослене и друга присутна лица (кориснике) у библиотеци. У случају непоштовања пристојног опхођења у Библиотеци од стране корисника, угрожавања професионалног и личног интегритета запосленог у Библиотеци, од корисника се може затражити да напусти просторије Библиотеке. 

15. У случају да се огреши о правила утврђена овим Правилником, кориснику се може забранити приступ у Библиотеку на одређено време или трајно.

IV ДОДАТАК 

1. У изузетним ситуацијама, директор Установе има слободу доношења додатних одлука или ревидирања постојећег Правилника, као што је у случају дигитализације установе и електронског начина обраде података или као што је у ситуацији дпреузимања превентивних заштитних мера у случају ширења заразе вируса COVID-19, када директор доноси одлуку о посебним мерама процедуре, понашања и коришћења библиотечког фонда.

У Бечеју, 18. новембра 2020.

sr_RSSR